• Home
  • CZWOROKĄTY – podsumowanie

Scenariusz  lekcji matematyki w klasie V

Temat : Czworokąty – podsumowanie.

Cele lekcji:

Uczeń:

·        rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności poznanych czworokątów,

·        dba o układ graficzny zapisu ćwiczenia,

·        sprawnie rysuje kształty różnych czworokątów  na tablicy interaktywnej,

Metody nauczania

·        praca w grupach

Materiały

·        podręcznik Matematyka z plusem 5 str.

·        monitor tablicy interaktywnej

·        zeszyt  ćwiczeń str.39 – 40

·        kartki A-4

Czas zajęć

1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji

1.     Wprowadzenie ( 5 minut )

Nauczyciel dzieli klasę na 2-osobowe zespoły, dobierając uczniów o róznym poziomie umiejętności matematycznych. Następnie nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz omawia zasady pracy w parach.

2.     Zaangażowanie ( 15 minut )

Nauczyciel rysuje na tablicy multimedialnej „drzewko rodzinne” czworokątów, a następnie prosi uczniów by w parach napisali na kartkach jak najwięcej własności poszczególnych czworokątów. Do wykonania tego zadania mogą korzystać z podręcznika, by wyszukiwać potrzebne informacje. W tym czasie nauczyciel kontroluje pracę uczniów, sprawdzając, czy podawane informacje są prawdziwe.

3.     Ćwiczenia interaktywne na tablicy ( 20 minut )

Po zakończeniu opisywania czworokątów, nauczyciel zaprasza po jednej osobie z każdej pary do rysowania z pamięci zadanego czworokąta np.; proszę narysuj  trapez prostokątny lub trapez równoramienny. Uczeń może zastosować wybrane tło np.; kratkę.

4.      Podsumowanie ( 5 minut )

Nauczyciel omawia z uczniami wykonane rysunki i opisy własności czworokątów. Podkreśla mocne strony uczniów, a także wskazuje nadczym należy jeszcze popracować. Dla chętnych zadaje super zagadkę z podręcznika a dla wszystkich zadanie domowe nr 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń str.40.

Wykonała:

mgr Izabela Niewiadomska

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top