Scenariusz zajęć z wykorzystani tablicy interaktywnej

Autor

Katarzyna Szpanier

Temat zajęć

„Balladyna”- fantastyka, ironia i tragizm w dramacie Juliusza Słowackiego.

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, klasa VII

Ogólny cel kształcenia:

Uczeń :

– zna definicje terminów: dialog, didaskalia, monolog,

– wymienia cechy dramatu,

– wie, do czego służą didaskalia

-wie co jest głównym tematem utworu.

Kształtowane kompetencje ogólne:

·         porozumiewanie się w języku ojczystym,

·         kompetencje społeczne i obywatelskie.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

– czyta tekst z podziałem na role,

– rozpoznaje  i wskazuje w tekście dramatu elementy tworzące jego strukturę,

– interpretuje zachowanie bohaterów utworu,

-dokonuje charakterystyki postaci,

 – czyta tekst literacki z właściwą dykcją, intonacją, akcentem,

– poprawnie posługuje się formą dialogu i monologu

-wskazuje odpowiednie fragmenty tekstu

-opisuje bohaterów,

-podaje przykłady ironii, tragedii i fantastyki.

Metody/techniki kształcenia:

·         metody programowane: z wykorzystaniem e‑ podręcznika, z wykorzystaniem multimediów oraz tablicy interaktywnej

·         metody aktywizujące: dyskusja;

·         metody podające: wykład;

·         metody praktyczne: praca z mapą – szukanie jeziora Gopło, praca z tablicą interaktywną, quiz dotyczący utworu oraz praca z tekstem źródłowym.

Formy organizacji pracy

·         indywidualna

·         zbiorowa

·         grupowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

Czynności organizacyjne. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie fragmentu Balladyny zamieszczonego w podręczniku. Uczniowie mają za zadanie zwrócić szczególną uwagę na strukturę utworu, jego symptomatyczne cechy. Następnie uczniowie słuchają , dla przypomnienia, streszczenia utworu.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel zapisuje na tablicy interaktywnej kilka ważnych informacji o autorze Juliuszu Słowackim. Następnie uczniowie po kolei podchodzą do tablicy interaktywnej i zapisują w punktach najważniejsze elementy dramatu. Uczniowie wspólnie tworzą na tablicy mapę utworu, dzieląc go na ironie, tragizm i fantastykę. Kolejno dopisują cytaty do poszczególnych podziałów.

W kolejnej części lekcji uczniowie rozwiązują quiz na temat „Balladyny”. Quiz znajduje się na stronie eduelo.pl i jest on podsumowaniem oraz sprawdzeniem wiedzy z omówionej lektury.

Faza podsumowująca:

Na zakończenie nauczyciel inicjuje krótką dyskusję, zadając pytania: skąd znany jest ci motyw zabójstwa między rodzeństwem, jakie widzisz podobieństwa, a jakie różnice, co znaczy plama krwi na czole. [Odpowiedź: Chodzi o biblijne bratobójstwo Kaina i Abla]

Praca domowa

Wykonaj krzyżówkę, której hasłem będzie słowo Balladyna.  

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top