• Home
  • AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica – informacje

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do programu rządowego „Aktywna tablica”, Program ten rozwija szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-kompensacyjnych. W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie i zakupiła 2 monitory interaktywne Avetk TouchScreen 6 lite 75’’. Monitory interaktywne pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje i inne zajęcia z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier, materiałów multimedialnych i e-podręczników. Dzięki monitorowi interaktywnemu nauczyciel prowadzi dynamiczną lekcję, gdzie oprócz zapisania przez niego niezbędnych informacji, w szybki sposób włącza odpowiedni do tematu film czy pokazuje zdjęcia, wykonuje z uczniami ćwiczenia interaktywne utrwalające materiał lub sprawdzające na ile materiał został przyswojony. Dzięki tak poprowadzonej lekcji uczniowie nie są znudzeni, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w lekcję. Dzięki temu zajęcia odbywają się w środowisku „naturalnym” dzisiejszych uczniów czyli komputerowym. Nauczyciel przygotowuje własne materiały, jak również korzysta z bezpłatnych programów i materiałów dostępnych w Internecie oraz z e-podręczników, do których posiada dostęp. Celem dodatkowym projektu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele Programu „Aktywna tablica” :

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się,

Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

Wspieranie innowacyjnych metod pracy;

Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Zmiany sposobu nauczania:

Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów,

Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji.

Duży dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się w Internecie.

Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,

Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej.

Łatwość wykorzystania animacji, symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych),co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Działania:

Wyznaczenie szkolnego koordynatora.

• Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.

• Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

• Umożliwienie uczniom z wszystkich klas korzystanie z monitorów interaktywnych.

• Wykorzystanie TIK na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

• Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami w szkole i w ramach szkolnych sieci.

Plan działań w ramach projektu „Aktywna tablica”

l.p Działania Sposób realizacji termin

1 Wyznaczenie szkolnego koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie TIK w szkole) Wyznaczenie Pani Katarzyny Szpanier na szkolnego koordynatora I 2021

2 Udział nauczycieli w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w szkole (oraz obsługi monitorów) Szkolenie w jednostce zorganizowane przez sprzedawcę monitorów I 2021

3 Umieszczenie na stronie szkoły linków do stron zawierających materiały edukacyjne, które mają służyć wszystkim nauczycielom i uczniom Linki na stronie szkoły Na bieżąco

4 Umożliwienie uczniom wszystkich klas korzystanie na zajęciach z monitora Sale lekcyjne wyposażone w monitory są do dyspozycji poszczególnych klas w miarę potrzeb. Na bieżąco

5 Wykorzystywanie TIK na zajęciach dydaktycznych Wykorzystanie ciekawych programów nauczania podczas lekcji przez nauczycieli uczących we wszystkich klasach na wszystkich przedmiotach nauczania. Na bieżąco

6 Między szkolna sieć współpracy nauczycieli Nawiązanie współpracy ze Społeczym Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Kudowie – Zdroju oraz z Dolnośląskim Zespołem Szkół przy Sanatorium „Jagusia” w Kudowie- Zdroju. Na bieżąco

7 Ewaluacja okresowa oraz końcowa Ewaluacja okresowa trwa w trakcie trwania programu. Będzie ona przeprowadzona w celu pozyskania informacji na temat zmiany w sposobach i częstotliwościach wykorzystywania TIK, jaka została wywołana w konsekwencji realizacji celów i zadań określonych w programie.

Ewaluacja końcowa stosowana po zakończeniu programu. Ewaluacja ta posłuży do podsumowania skuteczności działań dotyczących rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK w szkołach. XII 2021

Nauczyciele i uczniowie korzystają na lekcjach i zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z następujących stron:

http://www.scholaris.pl/ www.MATZOO.pl www.matematyka.pl www.learningapps.org

www.ang.pl www.dlanauczyciela.pl www.ling.pl

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/15-stron-z-grami-i-cwiczeniami-na-tablice-multimedialne/

http://klasoteka.pl/ http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/12-najlepszych-stron-z-materialami-do-tablicy-interaktywnej/ https://www.edukator.pl/aplikacje-interaktywne,9445. https://www.cyfrowynauczyciel.pl/darmowe-zasoby/rafalfraj.blogspot.com/search/label/nauczycieletwining.pl, Pisu.Pisu.pl

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top