• Home
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik”
Numer identyfikacyjny REGON
00069164200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl
Telefon kontaktowy
748666126
Data
2021-03-22
Miejscowość
Kudowa-Zdrój
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Powiat kłodzki
Gmina
Kudowa-Zdrój (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
  komunikacyjne ?

Strona 2
[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych?
  [ X ] TAK
 2. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
  [ X ] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
  asystującego?
  [ X ] TAK
 4. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] NIE
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Bukowina – wejście bezpośrednio z poziomu
  chodnika i parkingu do budynku i windy. Drzwi windy znajdują się po prawej stronie ściany frontowej ( stojąc przodem do
  budynku). Nad
  wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Przy drzwiach głównych
  budynku jest domofon – bezpośrednio do dyżurki pielęgniarek. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu
  głównym są pracownicy szpitala lub szkoły.Budynek posiada windę i toalety dostosowane dla osób ze szczególnymi
  potrzebami ( toaleta dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w pokoju , w którym zakwaterowany jest pacjent
  niepełnosprawny). Oznakowanie ewakuacji w formie wizualnej poprzez oznakowanie kierunków i dróg ewakuacji.W szkole
  funkcjonują procedury ewakuacji i przeszkolono pracowników.
  Dział 2. Dostępność cyfrowa
 5. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
  deklarację dostępności
  Liczba stron: 1
  Liczba aplikacji: 0
  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  ID a11y-url www.orlik.szkola.pl
  ID a11y-status [ X ] Niezgodna
  ID a11y-data-sporzadzenie 2020-10-22

Strona 3

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
  deklaracji dostępności
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0
  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa placówki w przebudowie. Brak dostępności w zakresie: zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje internetowe
nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodyskrypcji lub treści alternatywnej.
Nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Nie ma możliwości zamiany wielkości liter w tekście, zmiany
kontrastu wyświetlania tekstu. Budowa strony oparta jest o strukturę nagłówków umożliwiających szybkie poruszanie się
postronnie. Na stronie znajdują się zakładki prowadzące do informacji szczegółowych.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
  SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
  internetowych [ X ] TAK
  e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
  aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
  [ X ] NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
  1

Strona 4

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
  [ X ] NIE
  Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [ X ] NIE
 5. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
  funkcjonowania podmiotu?
  [ X ] NIE
 6. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top