Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych jest Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „ORLIK”, ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 74 866 61 26.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. +48 796 779 262, e-mail: iod@kudowa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego w związku
  z art. 221 §3 i §4 Kodeksu pracy – w celu obsługi zatrudnienia; w zakresie pozostałych informacji na podstawie zgody w związku
  z art. 221a,1b Kodeksu pracy; art. 21. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę oraz do realizacji obowiązków prawnych spoczywających na pracodawcy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości podpisania umowy o pracę; nie podanie danych w pkt. 9 nie rodzi żadnych konsekwencji;
 • odbiorcami danych będą: ZUS, właściwy Urząd Skarbowy, Minister Edukacji, właściwy Organ prowadzący; ponadto odbiorcami danych mogą być firmy dostarczające systemy informatyczne i kancelarie prawne;
 • dane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł (chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej);
 • przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie w jakim zgoda została wyrażona;
 • przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top