• Home
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym
Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.orlik.szkola.pl/.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
 Zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej
wersji tekstowej;
 Materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków;
 Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej;
 Nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
dnia 22.10.2020 r.
Informacje zwrotne, dane kontaktowe, skargi i odwołania
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres
sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl lub telefonicznie 748666126, 502230448. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie cyfrowej informacji niedostępnej oraz składać skargi.

Każdy ma prawo:
 Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementów;
 Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów;
 Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji w formie alternatywnej
informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie jej w alternatywnej (zaproponowanej
przez szkołę) formie nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej
Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik”, ul.
Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, e-mail Malgorzata.Utyra@edu.dolnyslask.pl , tel:
748666126, 502230448.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście do szkoły dostępne jest od strony ul. Bukowiny – Wejście główne. Istnieje
możliwość wejścia do budynku z poziomu parkingu bezpośrednio do windy (po prawej
stronie od frontu w budynku głównym).

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajduje się udostępniona dla osób niepełnosprawnych winda do poziomu I
piętra.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W związku z
tym, że w budynku znajdują się dzieci zalecane jest poruszanie się po budynku w obecności
pracownika szkoły lub szpitala. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający kontakt z
dyżurką pielęgniarek, które zapewnią pomoc w tym zakresie lub można zadzwonić
bezpośrednio do sekretariatu szkoły 748666126.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza
polskiego języka migowego.
Zapewniamy alternatywne sposoby komunikowania z wykorzystaniem pomocy pracownika
wyznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wizytą w szkole prosimy o kontakt
telefoniczny lub elektroniczny do sekretariatu szkoły w celu rezerwacji wizyty i omówienia
wybranej formy komunikacji (najlepiej z trzy dniowym wyprzedzeniem, w sprawach pilnych
możliwe jest skrócenie czasu): sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl lub telefonicznie
748666126, 502230448.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
dnia 22.10.2020 r.
Załącznik nr 1: Procedura obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw
w Dolnośląskiej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym
Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju

 1. Do obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w Szkole wyznaczony jest
  Dyrektor i pracownik Sekretariatu szkoły. W przypadku ich nieobecności, zastępuje ich inny
  wskazany pracownik. Rekomenduje się wskazać dwóch pracowników pełniących zastępstwo.
 2. Pracownicy Sekretariatu Szkoły są włączeni do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
  jako wsparcie pracownika wyznaczonego (przywitanie, wypełnienie dokumentów, udzieleniu
  podstawowych informacji, asysta w momencie oczekiwania na przybycie pracownika
  wyznaczonego).
 3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby, które jej potrzebują oraz o
  danych, jakie muszą się znaleźć we wniosku o zapewnienie pomocy umieszczone są: – na
  głównej stronie internetowej Szkoły: w zakładce „Deklaracja dostępności”; Informacja odnosi
  się do zakresu pomocy, wskazuje na dane kontaktowe pracownika wyznaczonego (telefon, e-
  mail). Informacja zamieszczona jest w formie pisemnej przy użyciu łatwego języka. Obok
  drzwi przy wejściu głównym znajduje się domofon do dyżurki pielęgniarek. Pielęgniarka,
  zawiadamia pracownika wyznaczonego, w momencie gdy jego pomoc jest potrzebna.
 4. Zakres pomocy świadczonej przez:
  a) pracownika wyznaczonego:
 • asysta w dotarciu z samochodu do Szkoły i z powrotem;
 • asysta podczas załatwienia sprawy w Szkole;
  b) pracowników Sekretariatu:
 • asysta i pomoc w dostaniu się do budynku;
 • asysta podczas oczekiwania na pracownika wyznaczonego;
 • udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy Szkoły i zakresu pomocy świadczonej
  przez pracownika wyznaczonego
 1. W przypadku:
 • asysty w dotarciu do Szkoły– zamówienie składa się z co najmniej jednodniowym
  wyprzedzeniem, chyba że asysta wymaga pomocy przy użyciu innych form wsparcia
  wskazanych we wniosku – pomoc będzie realizowana jak najszybciej, maksymalnie w
  terminie 7 dni od zamówienia.
 1. We wszystkich przypadkach z wyłączeniem Sekretariatu szkoły, zamówienie odbywa się
  poprzez złożenie wniosku do osoby wyznaczonej. Wniosek sporządza osoba wyznaczona.
  Wniosek zawiera: dane kontaktowe osoby, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie
  oczekiwanej formy pomocy. Wniosek można złożyć wykorzystując formy komunikowania
  się na odległość (mail, telefon, sms, e-puap), pocztą lub osobiście.
 2. Pomoc przysługuje wszystkim osobom, które jej potrzebują.
 3. Szkoła mieści się w części głównej budynku Szpitala „Orlik” – Sekretariat, pokój
  nauczycielski i klasy- poziom I.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top